>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Sprawozdawczość

Oprogramowanie przeznaczony jest do tworzenia raportów sprawozdawczości zewnętrznej. Na podstawie danych z system sporządza predefiniowane standardowe sprawozdania, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów określone w rozdziale 4 Ustawy o Rachunkowości i wykorzystując wzorce zaimplementowane w module.

System umożliwia proste konfigurowanie, modyfikowanie i dodawanie nowych raportów, według określonych wcześniej szablonów oraz tworzenie dodatkowych szablonów według samodzielnie definiowanych wzorców.

 • Tworzenie i wydruk sprawozdań zewnętrznych, wymaganych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r oraz z późniejszymi zmianami.
 • Samodzielne konfigurowanie sprawozdań, ich modyfikacja i edycja.
 • Dostępne szablony gotowych raportów wynikające z ustawy o rachunkowości to:
  • Bilans
  • Rachunek Zysków i Strat
  • Informacje Dodatkowe
  • Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
  • Rachunek Przepływów Pieniężnych
  • Sprawozdanie F01

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji