>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium
 • Pełna ewidencja umów z odbiorcami wody wraz z szczegółami podstawy naliczenia opłat ( punkty odbioru, sposób rozliczenia, przyporządkowane wodomierze, rodzaj ryczałtu) – możliwość drukowania umów.
 • Ewidencja wodomierzy (podliczników) z ich aktualnymi stanami oraz wskazaniem na wodomierz nadrzędny, rejestr wodomierzy nadrzędnych (głównych), dowolna struktura podliczników.
 • Ewidencja i naliczania zużycia wody (odprowadzonych ścieków) dla różnych grup odbiorców: osób fizycznych i prawnych. Wystawianie faktur VAT.
 • Kartoteka adresowa wszystkich odbiorców oraz szereg innych kartotek – słowników, mających charakter pomocniczy takich jak słownik typów ryczałtów, słownik miast, ulic.
 • Ewidencja wodomierzy niesprawnych – wyliczanie dla nich średniego zużycia w okresie poprzednim lub wyliczanie na podstawie ryczałtu.
 • Funkcja wymiany wodomierza z uwzględnieniem już wystawionych faktur.
 • Możliwość zastosowania różnych cen w danym okresie rozliczeniowym
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych opłat stałych (abonamentowe, eksploatacyjne za dowolny okres, odczytowe – za odczytanie wodomierzy i inne).
 • Archiwum odczytów wskazań wodomierzy (analiza wodomierzy pod względem ich sprawności).
 • Archiwum wystawionych faktur (możliwość drukowania faktur z archiwum – tzw. duplikatów) FAKTURY KORYGUJĄCE.
 • Drukowanie kodów kreskowych na fakturach (rewelacyjne wykorzystanie przy księgowaniu zapłat).
 • Automatyczna komunikacja z komputerem przenośnym PSION bez wychodzenia z programu głównego (wgrywanie danych na PSION-a , wczytywanie danych, automatyczne odtworzenie programu w przypadku awarii.)
 • Analizy zużycia wody w różnych przekrojach (ze względu na rodzaj odbiorców, położenie punktów odbioru, w zadanym okresie itd....)
 • Łatwość zmian parametrów ogólnych systemu, wprowadzane są tylko dane zmieniające się w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, roku
 • Symulacja przeliczenia opłat (bez zakłócenia danych w systemie) na zmienionych parametrach (np.. ceny) dla oszacowania finansowych skutków utrzymania ich na stałe. Przeliczyć w takiej sytuacji można zadanego odbiorcę lub grupę odbiorców.
 • Tworzenie wielorakich przejrzystych wydruków, faktur VAT, zestawień naliczeń, rejestrów sprzedaży itp.
 • Obsługa rachunków bankowych ROR, stosowne adnotacje na fakturach z komputera i z psiona oraz automatyczne sterowanie wydrukiem dowodów wpłaty na psionie.
 • Raport faktur płatnych z ROR przy odczycie danych z Psiona, numer r-ku i nazwa banku na fakturze z komputera dla klientów, którym wprowadzono informację o płatności z ROR.
 • Zestawienia do banku (-ów) faktur płatnych przez bank z konta ROR klienta.
 • Możliwość elektronicznego przekazywania danych do banku o fakturach płatnych z konta ROR.
 • Wydruki przelewów w nowym formacie akceptowanym przez banki z kodami i bez kodów kreskowych.
 • Dodatkowe funkcje: kopiowania i archiwowania danych, realizacji wydruków bezpośrednio na drukarkę lub z wykorzystaniem spoolera systemowego wraz z kompletem funkcji dających możliwość manipulowania kolejką do drukarki.
 • Pełna obsługa doliczania odsetek od nieterminowo zapłaconych faktur (noty odsetkowej) do bieżąco wystawianych faktur z komputera i z Psionów.
 • Drukowanie na fakturze informacji o saldzie konta rozrachunkowego klienta.
 • Budowanie i edycja dowolnych tras odczytu – tras wg jakiej kolejności chodzi lub będzie chodził inkasent – tak aby nie tracić czasu na zbędne wyszukiwanie informacji.
 • STATYSTYKA – możliwość założenia w programie tabeli własnych symboli statystycznych ( podział na cele zużycia wody – gosp. domowe, przemysł, inne; podział na ujęcia – kilka ujęć wody, inny dowolny podział).
 • Wydruki analityczne wg własnych grup statystycznych (ile wody zużywają gosp. domowe a ile przemysł, ile jest z ujęcia X a ile z ujęcia Y, itp...).
 • Możliwość dofakturowywania klientowi wywóz odpadów z zadanego okresu.
 • Możliwość zbierania gotówki w terenie przez inkasenta.
 • Rozbudowany moduł wydruków i raportów (ok. 40 rodzajów wydruków). Wydruki są pogrupowane na grupy tematyczne:

Wydruki ewidencyjne i rejestry odbiorców:

 • Wydruk rejestru umów wraz z opisem punktów odbioru. Może być on porządkowany wg numerów umów lub ulicami. W ramach danej ulicy uporządkowanie może być wg nazwisk (nazw) odbiorców, nr domów lub numerami umów.
  • Wydruk rejestru wszystkich umów wraz z opisem punktów odbioru (szczegółów umowy) uporządkowany numerami umów.
  • Rejestr wszystkich umów, wraz z adresami kontrahentów uporządkowany wg nr kont lub nr umów.
  • Wydruk ilości odbiorców, przyłączy itp. dla poszczególnych miejscowości i ulic.
 • wydruki faktur VAT:
  • Wydruk faktur VAT dla osób prawnych (firm). Wydruk można wykonać dla całości odbiorców (prawnych) lub zawęzić go do jednej ulicy lub nawet pojedynczego odbiorcy. Drukują się tylko faktury naliczone przez system FUK.
  • Wydruk faktur VAT dla osób prawnych (firm), ale dodatkowo mogą drukować się dowody wpłaty (przekazy pocztowe).
  • Wyduk faktur VAT dla odbiorców indywidualnych. Dodatkowo drukowany jest wypełniony dowód wpłaty, umożliwiający dokonywanie wpłat w bankach na poczcie lub bezpośrednio w kasie zakładu. Tak jak i poprzednio wydruk można wykonać dla całości odbiorców (fizycznych) lub zawęzić go do jednej ulicy lub nawet pojedynczego odbiorcy. Drukują się tylko faktury naliczone przez system FUK.
 • rejestry wystawionych faktur
  • Szczegółowe zestawienie naliczeń opłat za wodę i kanalizację. Można drukować całość naliczeń, pojedyncze miasto lub jedną ulicę. W ramach danej ulicy zestawienie jest uporządkowane wg nazwisk (nazw odbiorców). Sumowane są zużycia dla poszczególnych miejscowości oraz ulic i wyliczana suma z całości. Można wybrać opcję skrótową wydruku, gdzie wyprowadzone zostaną tylko sumy dla poszczególnych miejscowości i ulic. Istnieje możliwość wyboru usług, których wydruk ma dotyczyć
  • Jest to zestawienie sprzedaży wg rodzajów cen wody w cenniku. Wydruk jest uporządkowany ulicami i dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych.
  • Tak jak wyżej ale dotyczy dodatkowych (opcjonalnych) usług, które mogą być zainstalowane w systemie FUK.
  • Zestawienie rachunków i faktur za wodę i kanalizację i /lub/ inne opcjonalne usługi uporządkowane w kolejności w jakiej były one drukowane. Zawiera takie informacje jak nazwisko (nazwa) odbiorcy, jego adres, nr umowy, wielkość naliczeń oraz numer rachunku bądź faktury. Istnieje możliwość.
  • Zestawienie faktur dla kontrahentów uporządkowane ulicami - potwierdzenie odbioru dla inkasenta roznoszącego faktury drukowane na komputerze.
  • Sumaryczne zestawienie (ilościowo-wartościowe) naliczeń opłat za wodę i kanalizację w ramach aktualnego miesiąca - całego lub za wybrany okres. Można ustawiać dodatkowe filtry (wszystkie faktury, tylko faktury z komputera głównego, tylko faktury z komputerów inkasenckich itp.) i zmieniać uporządkowanie wydruku.
 • rejestr sprzedaży dla FK:
  • za aktualny miesiąc.
  • za miesiące archiwalne.
  • wg daty sprzedaży.
  • wg daty płatności.
  • wg rodzaju usług ( rozbicie na wodę, kanalizację, opłaty stałe).
 • raporty okresowe:
  • Sumaryczne i szczegółowe zestawienie (ilościowo-wartościowe) naliczeń opłat za wodę i kanalizację za dowolnie podaną ilość miesięcy. Zestawienie może być wykonane w wielu wariantach dla całości lub wybranej (wybranych) miejscowości bądź ulic.
 • wydruki dotyczące wodomierzy:
  • Wydrukzużycia wody przypadające na poszczególne liczniki główne, na podstawie sumy zużyć z podliczników.
  • Wydruk zestawienia aktualnego stanu liczników.
  • Wydruk rejestru wodomierzy, które należy legalizować. Można podać zakres wodomierzy i zakresy dat poprzednich legalizacji.
 • Raporty/wydruki o wodomierzach wg różnych przekrojów: miejsca zabudowy, średnic, dat zamontowania i legalizacji itp. (gospodarka wodomierzowa).
 • Inne dodatkowe wydruki i raporty

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji