>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Układanie rozkładów jazdy (RJ)

W ofercie PZI TARAN - w MUNICOM.premium , dostępne są następujące rozwiązania, które odzwierciedla poniższy rysunek:

Schemat

Funkcje planowania rozkładu jazdy, w ramach pakietu MUNICOM.premium pełni moduł „Rozkład Jazdy”. Występuje on w kilku wariantach.

Program umożliwia układanie rozkładów jazdy i ewidencjonowanie danych z tym związanych jak np.: przystanki, ulice.

Dzięki współpracy z auto-komputerem produkcji R&G obejmuje swym zasięgiem systemy zamontowane na pojeździe (tablice informacyjne, kasowniki, urządzenia głośnomówiące) oraz zarządza danymi potrzebnymi do ich uruchomienia. Jest to realizacja koncepcji Inteligentnych Systemów Transportowych.

Rozkłady jazdy tworzone narzędziami MUNICOM.premium maja następujące cechy ogólne

 • Wielowersyjność:.

  Programy umożli-wiają projektowanie wielowersyjnych rozkładów jazdy. Wersja zawiera komplet danych rozkładów jazdy, z których każda ma inną datę obowiązywania. Tworząc wersje przyszłe można łatwo korzystać z wersji już utworzonych.

 • Wielomodalność:.

  Programy te pozwalają na uwzględnianie różnych środ-ków transportu (autobusy, trolejbusy, tramwaje i inne), jak również przewoźników oraz zajezdni.

 • Wieloaspektowość:

  Programy umożliwiają nie tylko projektowanie rozkładów ale również przegląd wszystkich informacji zawartych w rozkładzie jazdy. Funkcja informacji o odjazdach pozwala na szybkie wyszukanie interesujących użytkownika danych dotyczących wybranego aspektu rozkładu jazdy. Jest szczególnie przydatna w przed-siębiorstwie na stanowisku informacyjnym dla pasażera.

 • Zdolność do integracji:

  Programy projektowania rozkładu jazdy powiązane są z innymi częściami pakietu MUNI-COM.premium. Danych wprowadzonych w rejestrach Rozkładu Jazdy wykorzystywane są między innym w modułach:

  • Karta Drogowa
  • Harmonogram
  • Dyspozytor
  • Bilety

Projektować „Rozkład Jazdy” w ramach MUNICOM.premium można na dwa sposoby, przy użyciu następujących modułów:

Rozkład Jazdy (tabelaryczny)

Jest zestawem kilku narzędzi służących do:

 • projektowania,
 • bieżącego wykorzystywania,
 • aktualizacji danych,

rozkładów jazdy dla organizatorów transportu jak też dla przewoźników.

Schemat powiązań odzwierciedla poniższy obrazek

Schemat

To typowy program do edycji danych rozkładowych. Może być wystarczającym narzędziem do projektowania, ale często wykorzystywany jest jako program do post edycji danych pobieranych z inny, obcych programów lub baz danych. Dane prze-chowywane są w formacie umożliwiającym zapis rozkładu jazdy do autokomputerów serii SRG, produkowanych przez firmę R&G. Zawierają one dodatkowo opisy dla tablic informacyjnych i urządzeń głośno-mówiących lub także dane do systemów biletowych (strefy) i ITS. Dane podstawowe to rejestry.

Rejestry podzielone zostały na dwie grupy:

 • dane stałe
 • dane wersyjne.

W pierwszej grupie znajdują się informacje dotyczące ulic, miejscowości, przystanków i ich typów, czynności wykonywanych przez kierowców, norm zużycia paliwa, zajezdni, gmin, obiektów znajdujących się na trasach linii (np. zwrotnice, światła, granice gmin) oraz inne, pomocnicze np. o typach obiektów znajdujących się na trasach linii pod systemy ITS.

W drugiej grupie znajdują się rejestry linii, wariantów tras na liniach, kursów technicznych (dojazdów, zjazdów, przeja-zdów), typów dni, uwag, czasów przejazdów, kursów oraz kursówek czyli zespołu zadań przewozowych wykonywanych przez pojazd.

Projektowanie rozkładu jazdy polega na utworzeniu tras, linii oraz minutowego rozkładu jazdy. Projektowanie tras na linii polega na wskazaniu przystanków oraz połączeń pomiędzy nimi, wraz ze wszystkimi parametrami takimi jak. droga, czasy przejazdów. Takie połączenia można wariantować ze względu na długość przejazdu jak i czas przejazdu w zależności od pory dnia lub jego typu, czy też w zależności od rodzaju taboru. Natomiast projektowanie minutowego rozkładu jazdy polega na określeniu godzin rozpoczęcia kursów i wariantów kursów, jak również połączenia ich w zadania wykonywane przez pojazd, który wyjeżdża z zajezdni. Utworzone zadania przypisywane są zajezdniom oraz wymaganemu do ich realizacji typowi taboru. Zadanie dla pojazdu (kursówka) może posiadać, oprócz danych dotyczących jazdy na linii, także dane o czynnościach dodatkowych przed i po, przerwach, zmianach kierujących itp. Utworzone wersje są kompletem danych koniecznych do zlecania zadań przewozo-wych przewoźnikowi, dokonywania rozliczeń z gminami oraz tworzenia różnego rodzaju wydruków. To, jak wspo-mniano wyżej, także jest to komplet danych dla komputera pokładowego pojazdu pod kątem wykorzystania urządzeń na pojeździe (tablic, systemów informacyjnych) a także oddziaływania (sterowania) urządzeniami ITS czy zewnętrznych systemów informacyjnych

 • REJESTRY PODSTAWOWE

  Zawiera dane startowe do rozpoczęcia pracy rozkładu jazdy (dane podstawowe są wspólne dla wszystkich wersji rozkładu jazdy.

  • Rejestr ulic - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich ulicach znajdujących się na obszarze działania przedsiębiorstwa.
  • Rejestr miejscowości - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich miejscowościach obsługiwanych przez pojazdy przedsiębiorstwa.
  • Rejestr typów przystanków - Rejestr ten zawiera informacje o rodzaju przystanków które posiada przedsiębiorstwo (słupek, zadaszony, wiata itp.).
  • Rejestr przystanków - Rejestr ten zawiera zbiór przystanków będących na terenie przedsiębiorstwa. Dane o przystankach zawierają następujące informacje o nazwie przystanku ( pełna, skrócona, dla autokomputera), opisie przystanku na tabliczkę, słupek danego przystanku, numerach inwentarzowych, typ przystanku, ulicę, miejscowość i gminie w której się znajduje, tekst wymowy dla autokomputera i urządzenia głośnomówiącego,pozycja GPS słupka przystankowego w formie stopnie:minuty:sekundy, Strefa przystanku GPS.
  • Rejestr czynności na kursówkach - Rejestr ten zawiera wykaz czynności które mogą być składnikiem kursówki czyli jazda według rozkładu jazdy, przerwa bisowa, jazda wycieczkowa itd
  • Rejestr norm zużycia paliwa - Rejestr ten zawiera wszystkie normy paliwa obowiązujące dla linii obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.
  • Rejestr zajezdni - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich zajezdniach przedsiębiorstwa.
  • Rejestr gmin - Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich gminach obsługiwanych przez pojazdy przedsiębiorstwa.
  • Rejestr obiektów - Rejestr ten zawiera wykaz obiektów znajdujących się na trasach linii, np. zwrotnice, światła granice gmin, itp. i jest wykorzystywany dodatkowo w systemie Nadzoru i (lub) Sterowania Ruchem.
  • Rejestr danych pomocniczych - Rejestr ten zawiera informacje o typach obiektów znajdujących się na trasach linii, oraz o grupach brygad.
 • REJESTRY WERSYJNE

  Zawiera dane potrzebne do układania rozkładu jazdy(obowiązujące dla wybranej wersji rozkładu jazdy w zadanym okresie czasu.

  • Rejestr linii - Rejestr zawiera dane dotyczące numerów, nazw i typów ( dzienna, nocna), oznaczenia dla biletu, kod SRG 3000, normę zużycia paliwa linii obsługiwanych przez przedsiębiorstwo, datę ważności rozkładu jazdy.
  • Rejestr wariantów tras na liniach - Rejestr zawiera warianty przejazdu dla każdej z linii wraz z opisem na przystanek i tablice kierunkowe zamontowane w pojeździe.
  • Rejestr dojazdów (kursy techniczne) - Rejestr zawiera wykaz dojazdów, które są wykonywane podczas wykonywania pracy przez pojazd.
  • Rejestr zjazdów (kursy techniczne) - Rejestr zawiera wykaz zjazdów, które są wykonywane podczas wykonywania pracy przez pojazd.
  • Rejestr przejazdów (kursy techniczne) - Rejestr zawiera wykaz przejazdów, które są wykonywane podczas wykonywania pracy przez pojazd.
  • Rejestr typów dni - Rejestr zawiera wykaz obowiązujących w przedsiębiorstwie typów dni przewozu ( pracujące, wolna sobota, świąteczne itd.) wraz z informacja czy kursy tych dni maja być drukowane na tabliczce dla pasażera i w jakiej kolejności.
  • Uwagi - Rejestr zawiera definicje uwag do kursu dla pasażera na przystanek, do przystanku na linii dla pasażera, do kursu na linii dla kierowcy oraz do pozycji czasu pracy dla kierowcy.
  • Czasy przejazdów - Rejestr zawiera czasy przejazdów pomiędzy przystankami-słupkami (możliwe jest zdefiniowanie nieskończenie wielu przejazdów pomiędzy przystankami z równymi czasami i normami zużycia paliwa)
  • Rejestr kursów - Rejestr zawiera dane dotyczące kursów wybranej linii i wariantu przejazdu dla wybranego typu dnia przewozu. Dane te zawierają informacje o numerze kursu, godzinie rozpoczęcia oraz ewentualne uwagi do kursu które będą drukowane na tabliczce dla pasażera.
  • Rejestr kursówek - Rejestr zawiera wykaz kursówek przypisanych do wybranego typu dnia przewozu. Każda kursówka zawiera informacje o numerze kursówki, zajezdni z której jest wykonywana, czasie pracy kursówki (max trzech zmian i przerwie bisowej) oraz informacje o poszczególnych czynnościach na kursówce.
 • KOREKTA KURSÓW

  Funkcja ta umożliwia korektę kursu wybranego typu dnia, linii i wariantu przejazdu. Korekta polega na wybraniu wybranego zakresu kursów i poprawę wybranych czasów rozpoczęcia kursu. Zmiana godziny rozpoczęcia pojedynczego kursu powoduje zmianę godzin kursów następnych i początku rozpoczęcia kursówki w skład której wchodzi poprawiany kurs.

 • INFORMACJE O ODJAZDACH

  Program umożliwia przegląd wszystkich informacji zawartych w rozkładzie jazdy. Funkcja informacji o odjazdach umożliwia na szybie wyszukanie interesujących użytkownika danych dotyczących wybranego aspektu rozkładu jazdy. Jest szczególnie przydatna w przedsiębiorstwie na stanowisku informacyjnym dla pasażera.

 • WERSJE ROZKŁADU

  Funkcja ta umożliwia poprawę, dopisanie lub usunięcie wybranej wersji rozkładu jazdy.

 • PROJEKTOWANIE ROZKŁADU JAZDY:
  • Zaprojektowaniu tras linii - Projektowanie polega na wpisaniu przystanków, z definiowaniu połączeń między przystankami wraz z ich parametrami (droga , czasy przejazdów) oraz ich połączeniu w warianty tras linii. Pozwala na zdefiniowanie dojazdów i zjazdów do i z linii dla obsługujących linię zajezdni.
  • Zaprojektowaniu minutowego rozkładu jazdy - Polega na określeniu godzin rozpoczęcia kursów, ich wariantów trasy oraz połączeniu ich w zadania wykonywane przez pojedynczy pojazd wyjeżdżający z zajezdni - brygady.Ten etap projektowania w zależności od rodzaju linii oraz typu jej rozkładu jazdy może być realizowany ręcznie bądź automatycznie. Mogą być również w jego trakcie uwzględniane wymagania co do synchronizacji rozkładów jazdy linii. Utworzone zadania przewozowe zostają przypisane realizującym je zajezdniom oraz wymaganemu do ich realizacji rodzajowi typu taboru.
 • DANE PODSTAWOWE:
  • Przystanki.
  • Przystanki dla SRG-3000 (wydruk dla urządzenia głośnomówiącego R&G).
 • DANE WERSYJNE:
  • Czasy przejazdów.
  • Uwagi do linii dla pasażera.
  • Uwagi do przystanku dla pasażera.
  • Uwagi do kursów dla kierowców.
  • Uwagi dla kursówek dla kierowców.
 • TABLICZKI PRZYSTANKOWE (dla linii, dla przystanku)
  • definiowane dla każdego miasta na etapie wdrożenia.
 • KURSÓWKI DLA KIEROWCÓW:
  • Lista aktualnych kursówek.
  • Kursówki dla kierowców.
   • Czas pracy
   • Czas pracy na kursówkach.
   • Czas pracy i miejsca zmian kierowców.
   • Czas pracy i kilometry.
  • Plan służb kierowców.
  • Kilometry na kursówkach
  • Wozokilometry na kursówkach.
  • Wykaz przerw eksploatacyjnych.
 • TRASY I KURSY:
  • Trasa wariantu wybranej linii.
  • Trasa przejazdu linii.
  • Minutowy rozkład jazdy wybranego kursu.
  • Wszystkie kursy wybranej linii
  • Książkowy rozkład jazdy dla firmy.
  • Książkowy rozkład jazdy dla pasażera.
  • Kilometry na terenie gminy( na liniach, w rozbiciu na gminy, liniowe dla wszystkich gmin).
  • Statystyczny przedsiębiorstwa transportowego
  • Dla koordynatora .
  • Dla koordynatora według słupków
 • LINIE:
  • Kilometry na liniach
 • kilometry:
  • Numery linii
  • Typy dni

Rozkład Jazdy (graficzny)

Projektowanie graficzne rozkładu jazdy opiera się na graficznym interfejsie projektowym, który zawiera mapę jako podkład ułatwiający użytkownikowi orientację podczas projektowania. Podkład ten może być włączany i wyłączany jak również powiększany i pomniejszany w zależności od potrzeb użytkownika. Podkład mapowy może być w formie bitmapy, danych wektorowych czy też pochodzić z serwera mapowego typu Google Maps, Open Street,, Imagis, eMapa.

Dodatkowe mechanizmy dostępne z wykorzystaniem interfejsu graficznego potocznie zwane są:

 • „Piła”
 • „Wagoniki”

Piła
"Piła"
Pierwsza funkcja pozwala projektować kursy dla wybranej linii zwanej bazową. Trasa jest tworzona na podstawie dwóch wariantów podstawowych (Tam i Powrót). Zapewniona jest pełna integracja z danymi z wersji tabelarycznej a także pełna, graficzna interakcyjność.

Wagoniki
"Wagoniki"
Natomiast druga funkcja służy do tworzenia kursówek i brygad. Projektowanie za pomocą „wagoników” może odbywać się zarówno automatycznie jak i ręcznie. Przykład ekranu projektowego do tworzenia kursów przedstawiono poniżej. Poszczególne kursy odzwierciedlone w postaci „wagonika” mogą być łatwo przemieszczane pomiędzy kursówkami. Program w pełni kontroluje prawidłowość wykonywanych zmian.

Dane z „Rozkładu Jazdy” w ramach MUNICOM.premium można ponadto spożytkować w:

Generator tabliczek przystankowych

Tabliczka
"Przykład tabliczki"

Inna funkcjonalnością pakietu MUNICOM.premium jest program do projektowania i generowania wydruków tabliczek przystankowych, które są wywieszane na przystankach dla pasażerów. Dane do tabliczek pobierane są z danych rozkładu jazdy i automatycznie drukowane na szablonach dostępnych dla danego klienta.

Klient posiada możliwość konfiguracji elementów na dostępnych szablonach.

Generator stron WWW

Przykład strony
"Przykład strony"
W MUNICOM.premium jest program „Generowanie stron WWW”, który umożliwia automatyczne generowanie rozkładu jazdy w postaci gotowych stron internetowych, na których znajdują się informacje o rozkładach jazdy danego przedsiębiorstwa. Generowane są one w określonym schemacie i wyglądzie uzgodnionym na etapie wdrożenia tego programu, a dla użytkownika pozosta-wiona została możliwość zmiany np. czcionek i kolorów. Przygotowane strony są go-towe do umieszczenia na serwerze WWW lub skopiowania na dowolny nośnik. Proces generowania jest w pełni automatyczny i może być ostatnim etapem procesu przygotowywania nowej wersji RJ.

POBIERZ Karta katalogowa (RJ): [pobierz] [wyświetl]

POBIERZ Karta katalogowa (RJ-WIN): [pobierz] [wyświetl]

POBIERZ Artykuł: "Rozkład jazdy i informacja pasażerska – rozwiązania dostępne w MUNICOM.premium": [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji